Regulamin

Regulamin sklepu internetowego rightstuff.eu

(w brzmieniu obowiązującym od 09.01.2023.r.) 

§1 Postanowienia ogólne

1. Definicje: 

a). Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

b) Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

c) Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów: firma kurierska

d) Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

e) Infolinia - oznacza numer telefonu +48 579297461, pod którym Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu uzyskania informacji związanej z zawartą Umową sprzedaży.

f) Klient - oznacza podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego lub dokonujący zakupu u Sprzedawcy.

g) Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

h) Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

i) Kupujący - oznacza podmiot dokonujący zakupu u Sprzedawcy.

j) Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej ze Sprzedawcą związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

k) Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

l) Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego z wykorzystaniem Konta Klienta.

m) Sklep Internetowy - oznacza witrynę www.rightstuff.eu

n) Sprzedawca - oznacza OLEG MOZHEY , ul. B.Prusa 6/75, 50-319 Wrocław, REGON:522398369, NIP: PL8982279308, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

r) Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.rightstuff.eu

s) Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

t) Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.

2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym rightstuff.euprowadzonym przez Sprzedawcę.

3. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą:

a. pod adresem e-mail: orders@rightstuff.eu 

b. infolinia : +48 579297461

c. bądź listownie na adres: B.Prusa 6/75, 50-319 Wrocław

5. Kupującym w sklepie internetowym rightstuff.eu może być wyłącznie osoba prawna lub fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych należycie reprezentowana przez uprawnionego przedstawiciela.

6. Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do krajów Unii Europejskiej.

7. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§2 Wymagania techniczne

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script.

2. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem rightstuff.eu z wykorzystaniem Konta Klienta.

2. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie Sklepu Internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedawcy etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmiany i poprawianie danych osobowych, itp.

3. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, hasła (widocznego tylko dla Kupującego), imienia (lub nazwy firmy), nazwiska (lub NIP), pełnego adresu zamieszkania oraz numeru telefonu komórkowego. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

5. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,

b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,

e. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.

g. Podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

6. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 5 pkt g należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

7. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane poprzez witrynę rightstuff.eu zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

8. Innego rodzaju usługą świadczoną drogą elektroniczną jest przesyłanie przez Sprzedawcę bezpłatnego "Newslettera". Aby otrzymywać "Newsletter" Klient powinien podać swój adres e-mail oraz imię. Rezygnacja z subskrypcji polega na kliknięciu w link podany w stopce każdego "Newsletter-a" i wykonaniu instrukcji.

§4 Przedmiot transakcji

1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu rightstuff.eu, opisane na stronie w chwili składania zamówienia, jako "dostępny". Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

2. Sprzedawca ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności Towaru. W takiej sytuacji obsługa Sklepu Internetowego niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.

§5 Cena

1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu).

§6 Zamówienia

1. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem witryny internetowej www.rightstuff.eu lub telefonicznie. Aktualny numer telefonu i godziny pracy są dostępne na witrynie Sklepu Internetowego.

2. W wypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną:

a. Kupujący jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

b. Zakres danych niezbędnych w takim wypadku obejmuje co najmniej wskazanie wybranego towaru, jego ilości, a także dane Kupującego, czyli: imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres dostawy.

c. Zakres niezbędnych danych może się różnić w zależności od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Kupującego.

d. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje w trakcie rozmowy telefonicznej po potwierdzeniu wszystkich warunków zamówienia przez konsultanta.

e. W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie przez Kupującego, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez takiego Kupującego. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionej rzeczy.

3. Na wszystkie zamówione towary Sprzedawca wystawia dowód zakupu (fakturę, paragon).

4. Sprzedający informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. r., poz. 931, dalej "ustawa VAT") oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021 r. poz. 1979), podpis Kupującego - jako nabywcy Towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia, również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy o VAT) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur.

6. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

7. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobie trzeciej wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcy pośredniczącemu w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. Klient ma prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym jest prawidłowe wypełnienie formularza na Stronie Sklepu Internetowego, podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

9. Po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym Sprzedawca generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje:

a. w przypadku płatności za pobraniem - informacje o wysłaniu towaru,

b. w przypadku płatności przelewem - numer konta,

10. Dla zamówień złożonych w Sklepie Internetowym do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie wysłania Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 powyżej.

11. W celu przyśpieszenia realizacji zamówienia Kupujący może potwierdzić zamówienie poprzez link umieszczony w wiadomości elektronicznej przesłanej przez Sprzedającego.

12. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Sprzedawca będzie także upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać zawarcie lub wykonanie Umowy sprzedaży.

13. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od Sprzedawcy jego realizacji.

14. Z zastrzeżeniami opisanymi w Regulaminie Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówień.

15. Złożenie zamówienia przez Kupującego łączy się z jego obowiązkiem zapłaty.

§7 Formy płatności

1. Zapłata przed wysyłką.

a. Wpłata na konto bankowe Sprzedawcy przed wysyłką

W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków online, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-maila, który zawierał będzie numer konta bankowego Sprzedawcyoraz kwotę jaką należy wpłacić za Towar. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia. Zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży,

b. Wpłata na konto (e-Przelew, e-Transfer)

Zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży,

2. Płatność za pobraniem

W tym przypadku Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony towar w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego zamówienia i wyboru formy płatności. Zapłata powinna nastąpić w dniu dostawy.

3. W wypadku złożenia zamówienia telefonicznie, możliwe jest skorzystanie przez Kupującego z formy "Płatność za pobraniem".

4. Płatność przelewem od kwoty 15 000 zł brutto - dotyczy tylko firm.

Jeżeli zamówienie jest równe lub przekracza kwotę 15 000 zł brutto, przy dokonywaniu płatności prosimy o wybranie przelewu SPLIT PAYMENT (dotyczy podmiotów krajowych).

§8 Dostawa i transport

1. Czas wysyłki zamówienia uzależniony jest od następujących czynników:

a. Przy płatności przed wysyłką (przelew), czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto.

b. Od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) - czas wysyłki ulega wydłużeniu.

c. Standardowy czas realizacji (wysłania) zamówienia wynosi 1-3 Dni roboczych. W przypadku świąt oraz dni wolnych od pracy czas realizacji może ulec wydłużeniu.

2. Koszt dostawy jest obliczany automatycznie w pierwszym kroku procesu zakupowego.

3. Podane ceny są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT.

4. Cena za transport uzależniona jest od wagi brutto wybranego towaru.

5. Standardowy termin doręczenia firmy kurierskiej wynosi 1 do 2 dni roboczych od momentu wysłania. Maksymalna waga wysyłanego sprzętu do 50 kg (przy większych wagowo zamówieniach możliwość indywidualnego ustalenia ceny za transport). Kurierzy mają obowiązek wniesienia do lokalu sprzętu o wadze nie przekraczającej 30 kg). Przesyłki zagraniczne - standardowy termin doręczenia wynosi 2 do 5 dni roboczych od momentu wysłania. Wysyłamy przesyłki do krajów Unii Europejskiej takich jak: Czechy, Niemcy, Słowacja, Austria, Węgry, Belgia, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Anglia, Finlandia, Hiszpania, Słowenia, Szwecja, Włochy, Grecja, Irlandia, Portugalia.

6. Przy wysyłkach zagranicznych nie ma możliwości zapłaty kurierowi przy odbiorze.

7. W przypadku nieobecności Kupującego lub upoważnionej przez niego osoby pod adresem dostawy Towary, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi Kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu Sprzedawcy.

8. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego Towaru w obecności Dostawcy.

9. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości, stanu lub kompletności dostarczonego Towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać do sklepu Sprzedawcy.

§9 Gwarancje i reklamacje

1. Każdy Towar zakupiony w sklepie Sprzedawcy jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta, jeżeli producent udzielił gwarancji na Towar. Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia sprzętu oraz producenta. Klient może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy (dotyczy produktów objętych gwarancją).

2. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, wyłączona zostaje rękojmia.

3. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a Towar dostarczony Konsumentowi jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

3. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe albo wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

4. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstały wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

5. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

6. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.

7. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

8. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową

b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową

c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową

e) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany

f) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

10. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

12. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

13. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

14. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

15. Sprzedawca umożliwia Konsumentowi skorzystanie z pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich.

Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50-069 Wrocławhttps://wiih.ibip.wroc.pl

16. Produkty, których producentem jest firma RightStuff objęte są 12 miesięczną gwarancją. Wyjątkiem są przewody do maszynek, które objęte są 2 miesięczną gwarancją.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania, zalania lub upadku.

§10 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 287) Kupujący będący Konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in...:

a. wiadomością e-mail, na adres: orders@rightstuff.eu,

b. w formie pisemnej, na adres B.Prusa 6/75, 50-319 Wrocław

4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz

b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

6. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

c) w której powszechnie obowiązujące przepisy prawa wyłączają uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument jest obowiązany zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sprzedawcy. Konsument może także dokonać zwrotu Towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Adres do zwrotu towaru:

OLEG MOZHEY 

B.Prusa 6/75, 50-319 Wrocław

13. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny lub kontakt mailowy na adres: orders@rightstuff.eu - w tym miejscu Konsument otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

§11 Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności i cookies, pod adresem: https://rightstuff.eu/privacy-refund-policy/

§12 Postanowienia końcowe

  1.  

a) Umowy sprzedaży oraz korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym również transakcje zawierane z udziałem zagranicznych przedsiębiorców, podlegają:

- prawa polskiego, w tym ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1360).

- wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

b) Spory wynikające z Umów sprzedaży zawartych z Przedsiębiorcą oraz inne spory związane z takimi umowami lub z korzystaniem ze Sklepu Internetowego z Przedsiębiorcą podlegają właściwości miejscowej sądu powszechnego właściwego dla dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

2. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www Sklepu Internetowego rightstuff.eu są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. Zawartość stron internetowych Sklepu Internetowego rightstuff.eu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

4. OLEG MOZHEY  poinformuj, że informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronach rightstuff.eu są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

5. Złożenie zamówienia przez Kupującego upoważnia Sprzedawcę do przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży, wykonania obowiązków Sprzedawcy wynikających z przepisów prawa i dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę lub przez stronę trzecią w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami oraz w celu marketingu bezpośredniego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1).

6. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

Shopping Cart
pl_PLPolski
Wybierz walutę
Scroll to Top